Lake Street Residences

San Francisco, CA

Four residential units on prestigious Lake Street.